Obligacje korporacyjne alternatywną formą finansowania inwestycji

Obligacje korporacyjne alternatywną formą finansowania inwestycji

20-10-2014


Spadek zaufania do banków, a z drugiej strony zwiększone wymagania stawiane przedsiębiorcom przy ubieganiu się o kredyt bankowy, wpływają na konieczność poszukiwania alternatywnych form finansowania projektów budowlanych.

O ile bowiem finansowanie oparte na długu (kredycie bankowym) może wydawać się lepszym rozwiązaniem, o tyle żaden bank nie sfinansuje 100 proc. kosztów inwestycji. Stąd też, dla stałego zwiększenia potencjału kapitałowego spółki dobrze jest zastanowić się nad powiększeniem i wykorzystaniem kapitałów własnych, pochodzących z emisji akcji.

Deweloper bowiem nie zawsze dysponuje wystarczającymi środkami własnymi pozwalającymi na zrealizowania zamierzonego przedsięwzięcia gospodarczego. Warto zatem zastanowić się nad jedną z możliwości pozyskania środków pieniężnych, czyli emisją papierów wartościowych, do których – zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – zaliczmy m.in. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, prawa do akcji oraz obligacje. Analizując możliwości finansowania inwestycji w oparciu o ww. instrumenty, w pierwszej kolejności przyjrzyjmy się obligacjom.

Obligacja jest  papierem wartościowym emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do zwrotu pożyczonej kwoty i spełnienia określonego świadczenia (pieniężnego lub niepieniężnego), stanowiącego wynagrodzenie za udzieloną pożyczkę. Obligacje mogą być emitowane w trybie emisji publicznej oraz prywatnej. Wybór rodzaju emisji zależny jest od woli emitenta, a zwłaszcza od przyjętych przez niego celów gospodarczych.

Emisja obligacji wiąże się z szerokim wachlarzem korzyści dla emitenta. Wśród najistotniejszych wymienić należy: prostą procedurę uzyskania środków finansowych – emisja i sprzedaż obligacji na rynku niepublicznym może trwać zaledwie kilka tygodni; elastyczność i samodzielność w ustalaniu warunków emisji – możliwość dopasowania wartości serii, struktury, oprocentowania i terminów zapadalności emitowanych obligacji do bieżących potrzeb finansowych emitenta; decydowanie w przedmiocie ustanawiania zabezpieczeń roszczeń obligatariuszy; uniezależnienie się od banków – emitent sam decyduje o celu na jaki spożytkuje uzyskane z emisji środki finansowe; długi okres zapadalności – emisja obligacji może oznaczać zaciągnięcie długu na znacznie dłuższy czas niż w przypadku finansowania przez kredyt (kilka lat); zmniejszenie obciążenia finansowego w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego, kiedy nie przynosi on jeszcze oczekiwanych zysków – najpierw spłacane są kupony odsetkowe, bez rat kapitałowych; brak ryzyka utraty kontroli nad spółką – emisja obligacji nie wiąże się z koniecznością rozwadniania akcji lub udziałów przez dotychczasowych właścicieli; dostęp do szerokiego grona pożyczkodawców – emisja obligacji daje dostęp do szerokiego kręgu odbiorców (krąg ten jest szczególnie duży w przypadku emisji publicznej); korzyści marketingowe – promocja emitenta; emisja publiczna obligacji wpływa ponadto na rozpoznawalność firmy na rynku i wśród potencjalnych inwestorów zwiększając wiarygodność i transparentność emitenta w oczach inwestorów, banków oraz kontrahentów.

Reasumując, obligacje stanowią interesującą opcję pozyskiwania środków pieniężnych na realizację inwestycji. Jednocześnie biorąc pod uwagę ich elastyczność jako instrumentu finansowego, są wartym rozważenia źródłem kapitału, który śmiało może konkurować z kredytem bankowym. Za skorzystaniem z obligacji przemawia również fakt, że emitent w pierwszej kolejności spłaca kupony odsetkowe, kapitał zaś dopiero w dniu wykupu obligacji. Inwestycja nie jest zatem nadmiernie obciążona, co zwiększa szanse jej skutecznego i pełnego zrealizowania.


autor:

Kancelaria Causa Finita Commercial Real Estate Law Firm


Polityka prywatności i polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, pojawiających się na stronie internetowej: https://causafinita.pl.